OsCAR-service Seizoensweg 3 7532SL Enschede 06 - 12 56 94 19 oscar@oscarservice.nl

Algemene Voorwaarden De BMW en MINI Specialist

 

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s onderdelen en toebehoren daarvoor, gesloten tussen opdrachtgevers (klant) en kopers (klant).

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– de auto: een personenauto

– de overeenkomst: de overeenkomst van reparatie en overeengekomen reparatiekosten

– de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst de personenauto repareert

– de koper: diegene die de opdracht geeft voor de reparatie van de auto

– de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, schadetaxaties (welke wordt verricht door een taxateur), elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘ werkzaamheden’ ;

– de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;

– de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren.

 

Artikel 2 – Algemeen

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van koop/verkoop en van het verrichten van diensten door de verkoper/reparateur jegens een koper (een rechtspersoon of een natuurlijke persoon), die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Partijen bij deze voorwaarden worden steeds aangeduid als enerzijds “ de verkoper/reparateur” en anderzijds “ koper/opdrachtgever” .

3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie.

4. De verkoper/reparateur heeft het recht deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 

1. Alle prijsopgaven op welke wijze en door wie van de verkoper/reparateur en/of waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verder omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor de verkoper/reparateur niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen de verkoper/reparateur gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van wederpartij technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door hem verkochte (onderdelen) of bij hem ter reparatie aangeboden auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen.

 

2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens de verkoper/reparateur gedaan of gemaakt, zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.

3. Indien geen schriftelijk overeenkomst door de verkoper/reparateur is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van de verkoper/reparateur dan wel de afleveringsbon dan wel de factuur van de verkoper/reparateur als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewijs.

Artikel 4 – Prijzen

1. Alle prijzen luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montage-, service- en keuringswerkzaamheden alsmede kosten van rijklaar maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Bij stijging der prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van de verkoper/reparateur daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is de verkoper/reparateur gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de werkplaatsuurtarieven niet begrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.

4. Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.

5. Prijzen zijn berekend voor levering ter vestigingsplaats van de verkoper/reparateur bij aflevering elders op verzoek van de koper/opdrachtgever zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

 

Artikel 5 – Aflevering

1. De auto wordt geleverd ter vestigingsplaats van de verkoper/reparateur, tenzij partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Indien de gerepareerde auto niet binnen 1 dag van het tijdstip dat de opdrachtgever is medegedeeld dat deze voor aflevering gereed staat, is afgenomen, komt de auto vanaf dat moment in ieder geval voor rekening en risico van de opdrachtgever. In dat geval is de verkoper/reparateur gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in zijn bedrijf of ter plaatse geldende tarief. Eventuele verzending van de zaak/zaken, anders dan naar de vestigingsplaats van de verkoper/reparateur, geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever.

3. Het risico van door de verkoper/reparateur ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde auto blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van de verkoper/reparateur, bij de koper/opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Leveringstijd

1. Als leveringstijd geldt de datum van levering van de zaak of dienst (waaronder reparaties) zoals vermeld in de door partijen gesloten overeenkomst of zoveel eerder of later als partijen nader zijn overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.

2. Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal de verkoper/reparateur de koper/opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk/telefonisch mededelen wanneer de auto’s ter vestigingsplaats van de verkoper/reparateur voor de koper/opdrachtgever gereed zal/zullen staan dan wel te zijn overeengekomen.

3. Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn hebben te gelden. Niet-tijdige levering door de verkoper/reparateur kan dan ook nimmer een geldige reden voor de koper/opdrachtgever opleveren de overeenkomst met de verkoper/reparateur te ontbinden, tenzij er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient de verkoper/reparateur eerst schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke te worden gesteld waarbij de verkoper/reparateur een termijn van ten minste een maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens de verkoper/reparateur ter zake in verzuim kan geraken.

Artikel 7 – Annulering

1. De koper/opdrachtgever kan, indien hij zijn recht tot ontbinding op grond van artikel 6 lid 3 niet wenst uit te oefenen of indien hij geen recht op ontbinding heeft, de reparatieovereenkomst –uitsluitend schriftelijk/telefonisch – annuleren. Wel komen al gemaakt kosten m.b.t. de reparatie voor rekening van de koper/opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de (reparatie-)opdracht eigendom van de verkoper/reparateur, zonder dat de koper/opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

 

Artikel 9 – Stallingskosten

Indien de koper/opdrachtgever binnen 2 werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de verkoper/reparateur stallingskosten in rekening brengen, overeenkomstig het in zijn bedrijf op plaatselijk geldend tarief.

 

Artikel 10 – Schadetaxatie

Indien de verkoper/reparateur in opdracht van opdrachtgever/koper zijn garage ter beschikking heeft gesteld om een schadetaxatie te doen verrichten door een taxateur, zullen aan de opdrachtgever/koper 10% van de taxatiebedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11 – Betaling

1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totale overeengekomen prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door de wederpartij voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering of binnen veertien dagen per bank. Onder aflevering wordt verstaan het verrichten van een dienst.

2. Bij aankopen of opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te zijn ontvangen, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting.

3. Koper/opdrachtgever dient op eerste verzoek, waartoe de verkoper/reparateur te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door verkoper/reparateur verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door de verkoper/reparateur te bepalen wijze.

4. Indien de koper/opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de verkoper/reparateur verder toekomende rechten, is de verkoper/reparateur in een dergelijk geval gerechtigd de wettelijke rente vermeerderd met 4% over het achterstallige bedrag te berekenen per dag vanaf de betreffende vervaldag.

5. Indien de verkoper/reparateur genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen, afgezien van de verkoper/reparateur verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding, alle daaronder vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op achttien (18) procent van de achterstallige bedrag met een minimum van 120 euro gesteld worden, voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en pandrecht

1. De verkoper/reparateur behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper/opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien de verkoper/reparateur in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de koper/opdrachtgever door de koper/opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat koper/opdrachtgever ook zijn daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de verkoper/reparateur jegens de koper/opdrachtgever mocht verkrijgen wegens dienst tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper/opdrachtgever.

2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper/opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat de verkoper/reparateur in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij de verkoper/reparateur te melden. De verkoper/reparateur is tot generlei vrijwaring van koper/opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de koper/opdrachtgever de verkoper/reparateur voor aanspraken die derden jegens de verkoper/reparateur geldend zou kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.

3. Indien koper/opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of verkoper/reparateur goede grond geeft dat hij daarin zal tekortschieten, is verkoper/reparateur gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal koper/opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts ter zake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan verkoper/reparateur is verschuldigd.

4. Verkoper/reparateur kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij voor of namens de koper/opdrachtgever onder zich heeft, zolang door het verkoper/reparateur geleverde goederen of diensten niet volledig door de koper/opdrachtgever zijn betaald en zulks een de koper/opdrachtgever toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de koper/opdrachtgever krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens de verkoper/reparateur verschuldigd is of zal zijn.

5. Door zaken in zijn macht te (doen) brengen, vestigt koper/opdrachtgever daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan de verkoper/reparateur, uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij tevens overeen dat de verkoper/reparateur als pandhouder even genoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren.

 

Artikel 13 – Ontbinding

1. Indien de koper/opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende veertien (14) dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper/reparateur, zal de overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij de verkoper/reparateur alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt. Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 4 van deze voorwaarden.

 

Artikel 14 – Overmacht

1. In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor verkoper/reparateur ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is verkoper/reparateur gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke ofwel een telefonische verklaring te ontbinden, onder mededeling aan koper/opdrachtgever van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.

2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer verstaan, derhalve niet uitputtend:

– Oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;

– Brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;

– Storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;

– Boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij verkoper/reparateur in dienst zijnde werknemers;

– Transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;

– Niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door verkoper/reparateur ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld;

– Alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege;

– Epidemieën;

– Diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van de verkoper/reparateur dan wel tijdens transport;

– Alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van de verkoper/reparateur wordt belemmerd, ten gevolgde waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van de verkoper/reparateur kan worden verlangd.

 

Het in dit lid bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden leveranciers van de verkoper/reparateur en andere door verkoper/reparateur ingeschakelde derden betreffen.

3. Indien zich aan de kant van de verkoper/reparateur een overmacht situatie voordoet, stelt hij de koper/opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

1. De verkoper/reparateur is jegens koper/opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de verkoper/reparateur in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de koper/opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertraging schade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

2. Voor zover de verkoper/reparateur, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen de verkoper/reparateur verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt.

3. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.

4. Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper/reparateur tegen alle aanspraken van derden, tenzij verkoper/reparateur volgens dit artikel aansprakelijk is.

 

Artikel 16 – Garantie

1. Voor leveranties van nieuwe zaken, onderdelen, materialen en accessoires daaronder begrepen, gelden geen andere garanties dan die welke door de fabrikant, importeur of toeleverancier zijn verleend en zoals vermeld in de aan wederpartij verstrekte garantieformulieren. Zijn geen garantieformulieren verstrekt, dan zal verkoper/reparateur ten aanzien zaken die door hem van derden zijn betrokken of ten aanzien van werkzaamheden, die in zijn opdracht door derden zijn verricht, niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden zijn dan die, welke het verkoper/reparateur van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft verkregen. Garantie op eerder door derden gebruikte zaken (occasions, demonstratie- en showmodellen, ruildelen en- onderdelen daaronder begrepen) wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper/reparateur werkzaamheden door koper/opdrachtgever of een derde zijn uitgevoerd welke betrekking hebben op de zaken en/of diensten waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.

3. In geval van enige garantie is verkoper/reparateur uitsluitend te zijner keuze slechts gehouden tot vervanging, aanvulling of reparatie van de afgeleverde zaak, mits de tekortkoming geen betrekking heeft op gebruikelijke afwijkingen en niet het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of enig handelen of nalaten van de wederpartij of derde, dan wel van normale slijtage. De zaken of onderdelen daarvan die zijn vervangen worden eigendom van verkoper/reparateur.

4. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties.

 

Artikel 17 – Reclame

1. Reclames ter zake van door verkoper/reparateur geleverde zaken of door hem verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, bij de verkoper/reparateur te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van de zaal c.q. het moment van het verrichten van de dienst.

2. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door verkoper/reparateur afgeleverde zaken, zoals krassen, deuken en dergelijke, is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk, behoudens door koper/opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

3. Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door de verkoper/reparateur geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden en zo nodig deugdelijk verpakt te zijn.

 

Artikel 18 – Inruil/Inkoop

1. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak koper/opdrachtgever in afwachting van de aflevering van de aan hem verkochte zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij die zaak niet aan de verkoper/reparateur feitelijk heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. Verkoper/reparateur is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan bij de benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf afgesproken percentage bij wijze van afschrijving op de inkoopprijs worden gehanteerd.

 

Artikel 19 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/reparateur verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur de overeenkomst uitvoeren en zijn garantie-verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto- informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketing activiteiten voor voertuigen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de WBP ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen gehonoreerd.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

Op elke rechtsverhouding tussen de verkoper/reparateur en koper/opdrachtgever is de Nederlandse recht van toepassing